viernes, 31 de octubre de 2008

Participació al PAM 2009 fins avui

La Regidora de Serveis Centrals, Montse López, durant la seva magnífica intervenció exposant el pressupost 2009 de l'Ajuntament de Mataró. Molt bona feina d'ella i del seu excel·lent equip tècnic


Procés que hem seguit fins ara a nivell de Participació Ciutadana pel PAM i Pressupostos 2009 i que vam aprovar inicialment ahir al Ple amb els vots a favor del govern i en contra dels grups de l'opossició:

La participació ciutadana ha estat i segueix sent un dels eixos fonamentals del govern a Mataró. Considerem que la participació és clau per formular polítiques complertes, que tinguin present els diferents interessos i grups de la ciutat, i que és essencial per fer front als reptes de futur.

La participació s’ha anat implantant i revisant per ampliar i diversificar els sistemes, siguin més accessible a diferents perfils i àgils a l’hora de prendre decisions.


Enguany, un cop finalitzat el procés de renovació dels Consells Municipals per a millorar el seu funcionament i coordinació, el gran debat ha pogut fer-se en els mateixos, optant per aquests com escenari de luxe per a la participació de la ciutadania organitzada després de la feina feta durant tot l’any donant l’oportunitat i obrint possibilitats a totes les persones que participen als mateixos de dir-hi la seva abans fins i tot de la primera proposta de PAM del Govern.

Ha estat aquest un mètode revolucionari que ha apropat encara més les decisions del Govern a la ciutadania, i les prioritats de la ciutadania al Govern.

El dia 2 de juny el govern va presentar un document de prioritats que es va presentar al Consell de Ciutat del dia 25 de juny, i es van iniciar els debats als consells territorials i sectorials fins a mitjans del mes de juliol, i abans de sortir la primera proposta de PAM.

El dia 14 d’octubre es presentà al Consell de Ciutat el document provisional de PAM amb el resultat de les aportacions realitzades en els diferents consells que són:

Mitjana de propostes per Consell (se'n van fer 12 sectorials i territorials) 6.33

Acceptats totalment 64.5% (d'un total de 76)

Acceptats parcialment 21% Denegats 14.5%

Durant el mes d’octubre s’ha estat fent el retorn a tots els Consells a les sessions que actualment encara s’estan realitzant i en els quals se’ls informa d’aquelles aportacions que han estat acceptades i quines no, amb la intenció de rendir comptes.

Enguany es realitzarà l’Audiència Pública en posterioritat al Ple d’Aprovació inicial al ple per facilitar la disponibilitat de la documentació amb temps pel seu estudi i debat a nivell d’entitats i persones interessades. Es farà el proper 10 de novembre.
L’Audiència Pública és l’espai, obert a tota la ciutadania, i té el sentit de que els ciutadans puguin rebre la presentació de la proposta de PAM i disposar d’un espai per poder fer aclariments i formular propostes. La d’aquest any ha estat la desena audiència pública de PAM i pressupost que es realitza a Mataró. El format consta de dues parts. En una primera part es fa l’exposició per part del govern municipal de les línies del PAM. En una segona part, es dóna la paraula als assistents per tal que formulin les seves preguntes i aportacions.
El retorn serà per carta personalitzada a les persones i entitats que van realitzar les intervencions.
Del 3 al 19 de novembre es procedirà a la recollida d’al·legacions per procedir a l’aprovació definitiva el dia 22 de desembre.
Val la pena ressaltar el treball realitzat per la Comissió Permanent del Consell de Ciutat. S’han realitzat sis sessions de treball (dates: 15 gener 2008, 25 març 2008, 28 maig 2008, 8 abril 2008, 22 abril 2008, 23 setembre 2008), en les que s’ha fet un treball de formació amb el suport de l’IGOP de la UAB i un procés de reflexió i debat per millorar el procés participatiu.

No hay comentarios: