martes, 18 de enero de 2011


Dins del complex procés d’elaboració del PAM i pressupostos municipals, hi ha un element destacable que és la seva vessant participativa.

A Mataró, des de fa anys, aquesta vessant ocupa una posició cabdal i s’estructura a través de la xarxa d’espais participatius sectorials i territorials, és a dir els consells municipals de participació. En aquest procés també és destacable el paper del Consell de ciutat que és l’espai on s’engloben el conjunt d’òrgans institucionals de caire participatiu existents a l’àmbit municipal, on es presenten i es contrasten propostes sorgides en els consells sectorials i territorials.

La conjuntura socioeconòmica dels darrers anys, ha fet que la metodologia de treball envers el procés de PAM i pressupostos s’hagi vist modificada per adaptar-se a les noves realitats.

A Mataró, l’any passat es va obrir un debat de reflexió compartit a un nivell més estratègic, que ens va proporcionar les pautes per a poder elaborar un document de PAM (Pla d'Actuació Municipal, és a dir, què farà l'Ajuntament durant aquell any) i pressupostos realista, i d’acord a la realitat de la nostra ciutat i les seves necessitats. A partir d’aquest procés de l’any passat, i de la tasca continuada dels consells sectorials i territorials durant tot l’any, el Govern ha pogut establir una primera proposta de projecte de PAM i pressupostos com la que avui presentem en audiència Pública.

Aquesta proposta ha estat presentada en els diferents consells municipals (tenim a Mataró fins un total de 27 espais participatius diferents i diversos), així com públicament tal i com fem en un acte com el d’avui, on obrim a la ciutadania un espai on poder conèixer el projecte municipal per enguany i recollir els seus comentaris i aportacions. La feina de millorar aquesta proposta és doncs compartida i es clourà amb un Consell de Ciutat on es donarà compte del treball realitzat.

A partir de les aportacions recollides pels diferents canals esmentats (consells, audiència pública, web, telèfon o per escrit), el Govern farà una valoració de les mateixes i inclourà aquelles que es considerin adients al projecte final, que serà aprovat en el proper Ple, que tindrà lloc el dia 3 de febrer.
Per nosaltres, com a Govern progresista, l'audiència Pública sempre ha tingut un epsai cabdal, és el gran moment de la ciutadania, el moment més mediàtic, el moment obert a tothom (amb les seves ventatges i desaventatges), el moment a on el ciutadà de carrer, aquell que no té ni de lluny entre les seves prioritats la participació ciutadana, l'opinar activament sobre la seva ciutat, aquell que li agradaria dir la seva, pot venir i fer-ho.

Primer escoltem els grans eixos de part de l'alcalde Baron, i porteriorment mirarem de donar resposta a tots aquells aspectes que sorgeixin.

L'any passat ens vam equivocar. Vam voler fer un canvi que creiem positiu, que era bo, i ho continuem pensant, però s'havia de fer molta pedagogia, s'havia d'explica molt, sobretot a aquells que els agrada molt la participació ciutadana, els habituals a aquests espais.

Però també pensem que aquest model de Participació Ciutadana, l'Audiència Pública, és el millor per tancar tot un procés, és el moment de visualitzar la feina de tothom, de trobar-nos cara a cara, després que més de 500 persones hagin participat activament en l'elaboració de les propostes del Mataró que volem pel 2011.

Apropar les decisions del Govern a la ciutadana ni és ni ha de deixar de ser una prioritat, ha de ser un tema que stigui en els mateixos gens de qualsevol acció de qualsevol Govern. Ha de ser com tenir enllumenat públic, neteja als carrers o seguretat ciutadana.

No hay comentarios: